Balkonger

Beslut om att INTE gå vidare och ansöka om bygglov för balkonger på extra stämma

Stämman beslutade den 9 november 2021 att INTE gå vidare och ansöka om bygglov för balkonger. För att gå vidare krävdes att 2/3 av de röstande på stämman röstade för detta och den andelen uppnåddes inte. 

Bakgrund

Stämman beslöt 2017 att vi skulle utreda möjligheten till att bygga balkonger i föreningen. En arbetsgrupp arbetat med balkongerna. Viktor Turegård har representerat styrelsen i gruppen. I arbetsgruppen finns också en medlem som också är arkitekt. Han har haft ett särskilt uppdrag från styrelsen att ta fram en programhandling.

Underlag

Programhandlingen och ett utlåtande på den från en bebyggelseantikvarie (Detta var ett krav från Stadsbyggnadskontoret eftersom Betel finns inom ett särkilt skyddsvärt område) utgör ett gediget förarbete inför beslut om balkonger i Betel. Här finner du också beslutsunderlaget som styrelsen förelade stämman.

Hur ska beslutet tas?

En stor åtgärd i föreningen som påverkar allas boendemiljö kan inte endast tas av en majoritet vid en stämma utan här finns särskilt stora krav på beslutsprocessen. Ett beslut om att bygga balkonger kan endast på något av dessa två sätt:

  1. Samtliga boende samtycker till att balkonger byggs
    ELLER
  2. Beslut på stämma med 2/3-dels majoritet OCH beslut i Hyresnämnden

Den 9 november 2021 håller vi en extra stämma för att ta ett beslut om vi ska gå in till Stadsbyggnadskontoret med ansökan om bygglov. Om förslaget om balkonger antas med  2/3-dels majoritet är det alltså möjligt att gå vidare med bygglovsansökan.

Om stämman beslutar att vi ska fortsätta processen och vi inte har samtliga boendes samtyckande behöver vi dock ändå inhämta beslut från hyresnämnden för att gå vidare med ansökan om bygglov.

Tankar som kom upp vid balkongmötet maj 2019

Fråga/förslag: Det kanske vore bra att veta om de som är över mig kommer att bygga balkong – kan styrelsen gå ut med enkät igen t ex?

Svar: Ja, det vore kanske bra men även om stämman beslutar för att gå vidare med balkonger är det ändå en väg kvar till bygglov så i så fall får detta arbete göras då.

Värt att veta är att balkonger i första våningsplanet inte kommer att accepteras. På våning två och tre ska balkongernas placering vara symmetrisk vilket innebär att en granne som önskar balkong på något av dessa plan endast kan få det om grannen över eller under också bygger balkong.

Fråga/förslag: Det är väl viktigt att det finns en plan/regler för dem som vill bygga i efterhand. Och detta bör också innefatta finansiering så att ev ”eftersläntare” också bidrar till de gemensamma kostnaderna kring byggande av balkonger (som bygglov, arkitektkostnader mm).

Svar: Ja, detta ska beslutas, innan eventuell byggstart. Beslutet bör handla om både vad som gäller inom ett eventuellt tillstånd för bygglov som varar fem år och även efter det.

Ekonomi

Det är mycket svårt att gissa vad det skulle kosta att bygga balkonger. Då vi har asbesten i eternitplattorna, som kräver ett särskilt arbetssätt,  och att vi av bebyggelseantikvariens utlåtande att döma även måste ha dolda infästningar gissar vi att våra balkonger kommer att bli dyrare än de som till exempel våra grannar har byggt.

Då vi inte vet kostnaderna förrän vi har arkitektritningar och börjar ta in offerter och vi inte vill anlita en arkitekt förrän föreningen beslutat har vi bara en kostnadsuppskattning inför stämmobeslutet.

Ett eventuellt byggande av balkonger ska endast belasta dem som bygger balkonger. Ett troligt scenario, om det blir beslut för balkonger, är att föreningen tar lån och gör investeringen initialt och att kostnaderna för balkonger betalas via tillägg på balkongbyggarnas månadsavgifter under flera år.

Mer information

Balkonggruppen har en egen mailadress  dit du kan vända dig med frågor eller funderingar eller prata med någon i styrelsen!