Parkering

Betel har totalt 12 stycken parkeringsplatser. Tre av platserna disponeras av föreningens två anställda samt en byggkonsult som bor i föreningen och har avtal med Betel. Övriga nio parkeringsplatser disponeras av boende i Betel.

Lottdragningen sker på årsstämman. Bara en talong kan lämnas per hushåll, på samma sätt som rösträtten vid stämman följer hushållet och inte antalet sammanslagningar eller lägenhetsnummer. Man får inte hyra ut parkeringen i andra hand, ej heller ge sin plats till någon annan medlem i föreningen. Den som har turen på sin sida i lottdragningen får sedan disponera en parkeringsplats under kommande år, från 1/6 till 31/5. Avgiften betalas per månad och är kostnad för boendeparkering + 20%. Uppsägningstiden är 1 månad.

Talong för utlottning av p-platser finns här