Höjd avgift 2024

Tyvärr nödgas vi höja avgifterna med 12,5 % fr o m 1 januari 2024

Stora kostnadsökningar

En anledning är de kraftiga kostnadsökningarna. Som exempel kan nämnas att vi betalar 40 % mer för sophämtning och för vatten 2023 jämfört med 2022. Priset på fjärrvärme har också ökat även om den milda vintern gjorde att vi kom ganska lindrigt ut 2023.

Vi tror att priserna för sophämtning, vatten, och värme kommer att fortsätta att öka. Vår solcellsel skyddar oss dock mot höjda elpriser.

Oförutsedda reparationer

Under 2023 har vi också haft oförutsedda dyra reparationer på grund av vattenläckor (inte lägenhetsinnehavarnas fel – utan dåliga rör) i två lägenheter ovanför samlingslokalen som inneburit skador på både lägenheter och samlingslokal.

Ökade kostnader för lån

Föreningen är lågt belånad, men lån som löper ut eller eventuella nya som behöver tas i dagens ränteläge, innebär också ökade kostnader jämfört med det senaste decenniet. Styrelsen har under många år haft strategin att till så låg ränta som möjligt sprida bindningstider så att vi inte riskerar att flera lån behöver konverteras samtidig, vilket känns bra nu. Under 2024 har vi ett lån på 4,3 miljoner (av våra totala lån på 29,6 miljoner) som ska konverteras.

Viktigt ta ansvar för ekonomin

Det är styrelsens ansvar att tillse att vi har en avgift som motsvarar våra kostnader och vi behöver också ha ett sparande för att kunna ta hand om våra hus och gårdar långsiktigt. Om vi inte skulle höja nu skulle det innebära att vi bygger upp en underhållsskuld vilket innebär att framtida boende får betala även för nuvarande boendes slitage. Att höja avgiften är alltså att ta ansvar för föreningens ekonomi – både nu och på längre sikt.

/Styrelsen HSB BRF Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höjd avgift 2024

Justering av lägenhetsdörrar på våning ett

Våra lägenhetsdörrar monterades en gång i befintliga dörrkarmar och idag sitter många av dem snett, vilket släpper in både ljud och kyla i lägenheterna.

Att byta till nya dörrar i hela föreningen skulle kosta flera miljoner.

Styrelsen har därför beslutat att låta justera befintliga dörrar och i samband med detta även ”fylla på” med tätningslister.

Vi har, av ekonomiska skäl, prioriterat att göra denna åtgärd på lägenheter i det första våningsplanet då dessa har störst bekymmer med drag och ljud utifrån.

Om resultatet blir bra planerar vi att fortsätta på övriga våningsplan i mån av ekonomiskt utrymme. Kostnadsläget och de höga räntorna innebär att vi håller lite extra i kostnaderna och fördelar sådana här arbeten över flera år.

Om du bor på första våning har du därför fått en lapp om att lämna in lägenhetsnycklar till expeditionen. Gör du inte detta så kan vi tyvärr inte åtgärda din dörr.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Justering av lägenhetsdörrar på våning ett

Glöm inte att stänga fönstren

Nu är hösten här och vi vill passa på att påminna oss alla om att noga stänga sina fönster när det blåser och även när en lämnar sin bostad. Förutom att det är trist med trasiga fönster kan det också vara en risk för förbipasserande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att stänga fönstren

Renovering av avloppsrör 25:an

Snart inleds en renovering av avloppsrör i 25:ans källare.

Hobbyrummet kommer inte att kunna användas från vecka 39 och har du saker där måste de tas bort senast torsdag 21/9.

Vissa källarförråd kommer att påverkas. Om detta gäller dig har du redan meddelats av förtroendeman. 

Tvättstugan kommer att hållas öppen även om det kan bli vissa störningar. 

Tyvärr blir det åter fordon parkerade på 29:ans gård och visst oväsen kan det bli när rören borras upp. Renoveringen är dock helt nödvändig.

Ett motsvarande arbetet kommer att göras på 27:an och 29:an senare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Renovering av avloppsrör 25:an

Hösten 2023 datum

Containerhelg 9-10 september

Containern kommer att finnas kvar tills fredag 15/9!

Rensa i förråden. Tänk på att alla korridorer i källaren och på vind ska vara tomma.

Containern finns på plats från fredag kväll. Under dagtid lördag och söndag kan du slänga farligt avfall i möbelförrådet.

Loppis på gården – söndag 10 september

Info finns på anslag utanför ”soprummet”.

Trädgårdsdag – söndag 1 oktober

Vi ses 11:00 mellan gårdarna och gör fint i rabatter och planteringar.

Möbelinbärning – söndag 29 oktober

Vi ses 11:00 mellan gårdarna och bär in de möbler som inte ska vara kvar ute över vintern och oljar in några av dem som kan stå kvar.

Träff för nya medlemmar – tisdag 14 november

Ta med dina frågor och kom, fika och träffa andra nya Betelbor, representanter för styrelsen och valberedningen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hösten 2023 datum

Var med skapa nytt system för parkeringsplatser

Stämman 2023 beslutade att en arbetsgrupp skulle bildas som tar fram ett förslag för hur utlottningen av parkeringsplatser ska förändras på ett sätt så att de som inte fått en parkeringsplats vid utlottningen ett år, ska ha större chans nästkommande år.

Det nya systemet ska gälla från 1/6 2024.

Styrelsen tror inte att det är ett så omfattande arbete utan en grupp om tre personer, som träffas högst två gånger. Andreas Haggärde kommer att vara styrelsens representant i gruppen och vi hoppas att även motionären vill/kan vara med.  Utöver detta vill vi gärna ha in ytterligare en person. Anmäl till Andreas Haggärde senast 30 september du kan tänka dig detta.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Var med skapa nytt system för parkeringsplatser

Får i vår solpark

Nu flyttar 80 får in i vår solcellspark i Strängnäs.

– På detta sätt hoppas vi bidra till en fin biologisk mångfald i parken, använda parken dubbelt genom energiproduktion och jordbruk samt minska vårt behov av skötsel. Vi utvärderar detta under året och hoppas att vi kan fortsätta med det även under kommande år, säger Joakim Mård HSB Södermanland, som är projektledare för parken.

HSB BRF Betel är delägare i parken som är Sveriges största solcellspark. Vi får c:a 90 % av vår el därifrån.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Får i vår solpark

Ordinarie föreningsstämma 2023

Pallkragar, bergvärme och användning av tomma lokaler var några av de frågor som hanterades på den välbesökta stämman i maj som hölls i Musiken hus. Här kan du läsa protokollet. 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma 2023

Handlingar till föreningsstämman 2023

I början av veckan kommer handlingarna att delas ut i alla brevlådor. Här kan du ta del av dem digitalt så länge. (Vi hade gjort en förstasida med egna bilder – men detta missades vid tryck.)

Många förslag på årets stämma

På stämman kommer flera motioner (förslag från medlemmar) att behandlas, bland annat pallkragar.

Förslag till nya stadgar, lokalerna vid Kompassgatan och förslag om att utreda bergvärme är propositioner (förslag från styrelsen) som också kommer att vara föremål för stämman.

Årsredovisning, om styrelsen beviljas ansvarsfrihet och val av styrelse, revisorer och valberedning är några av de sedvanliga punkterna på stämman som alltså äger rum på Musikens hus, den 16 maj kl 18:00.

OBS fel i ombudsfullmakten!
I fullmaktstexten står att vi uppmanar till poströstning. Detta är en skrivning som glömts kvar sen pandemins dagar. Fullmakten fungerar ändå för årets stämma. 

Varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Handlingar till föreningsstämman 2023

Förslag på nya stadgar

På grund av ny lagstiftning fr o m 1 januari 2023 blir våra stadgar missvisande. Styrelsen föreslår därför stämman att revidera stadgarna så att de stämmer med lagstiftningen. Vi vill samtidigt passa på att se till att de överensstämmer så mycket som möjligt med HSB:s normalstadgar och förtydliga några skrivningar så att de speglar verkligheten i vår förening.

Vad är nytt?

Viktigaste förändringarna är de skärpningar i lagstiftningen av regler som berör renovering och ändring av lägenheter. Bland annat gäller att om en lägenhetsinnehavare gör ändringar som inte är godkända av styrelsen kan detta nu vara grund för att lägenheten förverkas.

HSB har tagit fram normalstadgar som är anpassade till förändringarna i lag samt vissa andra språkliga moderniseringar och förtydliganden. Vi tycker att det är bra att följa dessa  då det är beprövade skrivningar som underlättar vår kommunikation med såväl HSB som medlemmar och en eventuell framtida uppdatering.

Andra mindre ändringar:

  • Borttagande av att stämman väljer ordförande i samband med val av styrelse
  • Borttagande av dagordningspunkt där stämman utser fullmäktige samt övriga representanter i HSB.
  • Vi skriver in att styrelsen inom sig, förutom ordförande, utser sekreterare, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, ansvarig för introduktion av nya medlemmar och vice ordförande. Styrelsen utser även fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB inom sig.
  • Genom att förtydliga att ”hushåll har en röst” tydliggör vi att även om hushållsmedlemmar innehar olika lägenheter gäller en röst vid stämman.
  • Beslut att ändra stadgarna ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och kallelse ska ha skett senast fyra veckor före stämman.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom de gällande – finns i tvättstugan, på brfbetel.se och på expeditionen.

Här kan du läsa förslaget till nya stadgar och jämföra med gällande.

Här kan du läsa kallelsen till ordinarie föreningsstämma 16 maj kl 18, på Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Förslag på nya stadgar