Balkonger

Beslut om balkonger vid extra stämma i augusti eller september

Styrelsen har tagit fram ett beslutsunderlag för balkonger som var planerat till ordinarie föreningsstämma. Då stämman, på grund av coronaviruset, skjutits till 23 juni vill vi skjuta på detta beslut, som engagerar så många, till efter sommaren. Vi förlorar nästan ingen tid eftersom ett eventuellt ja till att gå vidare med bygglovsansökan, med avsikt att bygga balkonger om bygglov beviljas, ändå inte skulle innebära att arbetet påbörjades under juli augusti.

Bakgrund

Stämman beslöt 2017 att vi skulle utreda möjligheten till att bygga balkonger i föreningen. Sedan två år har en arbetsgrupp arbetat med balkongerna. Viktor Turegård har representerat styrelsen i gruppen. I arbetsgruppen finns också en medlem som också är arkitekt. Han har haft ett särskilt uppdrag från styrelsen att ta fram en programhandling.

Underlag

Programhandlingen och ett utlåtande på den från en bebyggelseantikvarie (Detta var ett krav från Stadsbyggnadskontoret eftersom Betel finns inom ett särkilt skyddsvärt område) utgör ett gediget förarbete inför beslut om balkonger i Betel.

Hur ska beslutet tas?

En stor åtgärd i föreningen som påverkar allas boendemiljö kan inte endast tas av en majoritet vid en stämma utan här finns särskilt stora krav på beslutsprocessen. Ett beslut om att bygga balkongen kan endast på något av dessa två sätt:

  1. Samtliga boende samtycker till att balkonger byggs
    ELLER
  2. Beslut på stämma med 2/3-dels majoritet OCH beslut i Hyresnämnden

Så här går vi vidare i föreningen

Hösten 2019 planerar vi därför en extra stämma för att ta ett beslut om vi ska gå in till Stadsbyggnadskontoret med ansökan om bygglov. Om förslaget om balkonger antas med  2/3-dels majoritet är det alltså möjligt att gå vidare med bygglovsansökan.

Om det stämman beslutar att vi ska fortsätta processen och vi inte har samtliga boendes samtyckande behöver vi inhämta beslut från hyresnämnden för att gå vidare med ansökan om bygglov.

Tankar som kom upp vid balkongmötet maj 2019

Fråga/förslag: Det kanske vore bra att veta om de som är över mig kommer att bygga balkong – kan styrelsen gå ut med enkät igen t ex?

Svar: Det är en idé som vi funderar på för att få en översikt över hela föreningen. Det är möjligt att vi till och med måste göra en sådan för att förstå förutsättningarna innan vi har stämman.

Det kan handla om att en boende inte alls kommer att få balkonger ”över” (det kommer inte att bli några balkonger på första våningsplan) och oroar sig i onödan. Å andra sidan – om en vill bygga balkong och bor på något av de övre våningsplanen så kommer ett krav vara att båda övre våningsplanen väljer balkonger. Vi är alltså alla boende – oavsett om föreningen beslutar för balkonger – beroende av våra närmaste grannars beslut.

Fråga/förslag: Det är väl viktigt att det finns en plan/regler för dem som vill bygga i efterhand. Och detta bör också innefatta finansiering så att ev ”eftersläntare” också bidrar till de gemensamma kostnaderna kring byggande av balkonger (som bygglov, arkitektkostnader mm).

Svar: Ja, detta bör också beslutas, innan eventuell byggstart. Beslutet bör handla om både vad som gäller inom ett eventuellt tillstånd för bygglov som varar fem år och även efter det.

Ekonomi

Det är mycket svårt att gissa vad det skulle kosta att bygga balkonger. Då vi har asbesten i eternitplattorna, som kräver ett särskilt arbetssätt,  och att vi av bebyggelseantikvariens utlåtande att döma även måste ha dolda infästningar gissar vi att våra balkonger kommer att bli dyrare än de som till exempel våra grannar har byggt.

Då vi inte vet kostnaderna förrän vi har arkitektritningar och börjar ta in offerter och vi inte vill anlita en arkitekt förrän föreningen beslutat har vi bara en kostnadsuppskattning inför stämmobeslutet hösten 2019.

Ett eventuellt byggande av balkonger ska endast belasta dem som bygger balkonger. Ett troligt scenario, om det blir beslut för balkonger, är att föreningen tar lån och gör investeringen initialt och att kostnaderna för balkonger betalas via tillägg på balkongbyggarnas månadsavgifter under flera år.

Mer information

Balkonggruppen har en egen mailadress  dit du kan vända dig med frågor eller funderingar eller prata med någon i styrelsen!