Detta gäller vid renovering eller ombyggnad

Om du avser att göra ett större ingrepp, som att bygga om ditt badrum eller flytta en vägg ska du fråga styrelsen skriftligt och till frågan bifoga ritning och ett utlåtande från en fackmässigt kunnig person (byggnadsingenjör, arkitekt eller dylikt). Styrelsen ska godkänna förändringen innan något arbete påbörjas. Styrelsens tillstånd krävs även för ändringar av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten.

Tänk på att det finns rör och ledningar för värme, vatten, avlopp, el, tv, bredband och ventilation dragna i väggar och golv. 

Många av oss bor i sammanslagna lägenheter. Även när kök och/eller badrum som haft annan användning åter öppnas upp ska detta ske fackmannamässigt. Du som bygger om ansvarar för de extra kostnader som ombyggnaden orsakar föreningen även om det gäller sådant som föreningen normalt ansvarar för.

Det är också viktigt att renovera på ett sätt som inte ytterligare ökar lyhördheten mellan lägenheter. Om du tar bort skikt i väggar, till exempel puts och/eller vass, är du skyldig att ersätta dessa lager. Passa på att bättra på ljudisoleringen när du renoverar.

Ansvar ombyggnation – i korthet

 • Ändringar i bärande konstruktion får inte göras utan styrelsens tillstånd. 
 • Ändringar i föreningens radiatorsystem inklusive flytt eller borttagning radiator/element får inte göras. 
 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för allt underhåll, ändringar och ingrepp som görs i lägenheten samt följdverkningar och skador. 
 • Bostadsrättsinnehavaren tar över ansvaret för alla ändringar av avlopp och vatten som utförs på de installationer som föreningen har försett lägenheten med. 
 • Utför Bostadsrättsinnehavaren felaktiga ändringar eller injusteringar av ventilation kommer detta justeras på bostadsrättsinnehavaren bekostnad. 
 • Vid framtida underhåll lämnas ingen ersättning för åtgärder som bostadsrättsinnehavaren utfört. 
 • Installation av fläkt (undantaget kolfilterfläkt) är ej tillåtet.  
 • Armeringsjärn får inte kapas och om det krävs genomföringar i balkar ska dessa förstärkas. 
 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att grannar inte blir störda under byggtiden samt att rivningsavfall och emballage transporteras till tipp. 
 • Vid badrumsrenoveringar ska extern besiktningsman (Inspector AB) besiktiga arbetet vid två tillfällen under ombyggnaden.

Använd auktoriserade entreprenörer

Underhålls- och ombyggnadsarbeten som är anmälningspliktiga, som till exempel ingrepp i rör och väggar, ska utföras av registrerade företag med F-skattebevis och behörigheter som Säkert vatten. Observera att alltid och i god tid ta kontakt med fastighetsskötaren för att stänga av vatten vid behov. Vattenavstängningar ska aviseras i trapphus i god tid och det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för detta.

Entreprenören ska vara försäkrad

Bostadsrättsinnehavare som anlitar firma för underhålls- och ombyggnadsarbeten ska begära att entreprenören är försäkrad för eventuella skador som kan bli följd av arbetet, inklusive följdskador på tredje person. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring belastas på grund av arbeten som är beställda av innehavare är innehavaren själv betalningsansvarig för den självrisk som kan uppstå.

Parkering, städning och avisering med mera

Störande arbeten får endast utföras på vardagar mellan kl 8-18. 

Företag och hantverkare som arbetar i lägenheterna på uppdrag av bostadsrättsinnehavare får inte parkera på föreningens innergårdar utan enbart köra in för av- och pålastning.

Det är förbjudet att förvara eller arbeta med byggnadsmaterial i trapphusen. Ställ inte upp entrédörrarna under längre tid. Fastigheten kyls ner, det blir skräpigt och obehöriga kan komma in kvällstid. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att städning utförs efter anlitade entreprenörer i samtliga utrymmen. Vid rivningsarbeten eller slipning av golv – tänk på att täcka ventilationen för grannarnas skull.

Du ansvarar för aviseringar av eventuella vattenavstängningar  i ditt trapphus i god tid.

Föreningens sop-  och återvinningsrum får inte användas för byggavfall och rester från renovering. Föreningens allmänna eluttag får inte användas av enskild bostadsrättsinnehavare vid renovering. 

Kontroll och besiktning

Styrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera pågående ombyggnadsarbeten och utföra besiktning av genomförda ombyggnadsarbeten om det verkar finnas behov. Kostnaderna för dessa besiktningar ska bekostas av den bostadsrättsinnehavare  som ansvarar för ombyggnaden. För badrum är besiktningar (2 st), i enlighet med föreningens regler, obligatorisk.

Särskilda krav vid ombyggnad av badrum

Felaktiga renoveringar av våtrum kan skada både din egen och dina grannars lägenheter. Betel har därför ett samarbete med företaget Inspector som utför besiktning vid två tillfällen under arbetet.

Förutom de generella riktlinjerna för renoveringar i allmänhet ska alltså dessa besiktningar planeras och genomföras.

Kontakta Inspector i god tid före renoveringen. Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att kontakt mellan entreprenör och Inspector sker.  Telefonnummer: 031-722 76 70. Inspector närvarar vid två tillfällen enligt följande:

Vid ombyggnadsbesiktning ett:

 1. … noteras entreprenörens namn samt behörighetsintyg.
 2. En tydlig plan ska redovisas av entreprenören för hur arbetet ska fortskrida vad gäller vatten, avlopp och el.
 3. Skivmaterial på väggar ska vara nedmonterat till regelverk.
 4. Väggar av betong/puts/tegel ska vara slipade.
 5. Ytskikt på golv ska vara borttaget samt eventuella limrester/tätskiktsrester ska vara bortslipade.
 6. Golvbrunn ska vara utbytt mot ny typgodkänd golvbrunn. OBS! Ej fastgjuten innan besiktning.
 7. Vi informerar om Ombyggnadsbesiktning 2 samt överlämnar information om detta.

Om föreningens stomme skadas kan arbetet för entreprenören avstanna för åtgärder.

 Vid ombyggnadsbesiktning två kontrolleras:

 1. Att väggarna håller erforderlig böjstyvhet enligt skivtillverkarens rekommendationer.
 2. Att tätskikt av typen folie/våtrumsduk är komplett monterad på alla väggar samt golv.
 3. Att tätskiktet överlappar dörrkarm samt att tätningsremsan vid tröskeln ej är skuren.
 4.  Att samtliga rörmanschetter är korrekt monterade på alla erfordrade anslutningar.
 5. Att värmerör, tappvattenrör samt spillvattenrör är monterade enligt rekommendationer i BBR.

Eventuella avvikelser från gällande branschregler skall dokumenteras med bild och avvikelserapport. Denna avvikelserapport skall signeras av både beställare samt entreprenör.

Handdukstork

Vid renovering av badrum får vattenburen handdukstork inte kopplas till föreningens vattenradiatorsystem. Värmerör i badrum får inte heller byggas bort. Eluppvärmd handdukstork får kopplas in av behörig fackman.

Golvbrunn

Byte av golvbrunn måste göras vid renovering i badrum då byte av golvyta sker. Det är absolut förbjudet att spola ner rester av bruk och fix i golvbrunn eller toalett! Det orsakar stopp och förstörelse i stammarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att detta inte sker.