Krisberedskap

Plan för krishantering för HSB Brf Betel

Krishanteringsplanens (uppdaterad 2024-01-08)syfte är att skapa en beredskap inför oväntade allvarliga händelser i föreningen eller för händelser/skeenden som påverkar vårt boende som att 

 • Att minimera risken för olyckor 
 • Att omhänderta dem som drabbats av olyckor eller andra allvarliga händelser
 • Att motverka stress för inblandade
 • Att genom snabbt och tydligt agerande skapa trygghet och kunskap om vad som hänt.
 • Att stödja drabbade personer i och i krisområdets närhet 

Krisgrupp

Föreningens krisgrupp är föreningens styrelse, vars namn, telefonnummer och e-postadresser, finns tillgängliga på föreningens hemsida samt i anslagstavlor i varje trapphus. 

Krisgruppen ska ta ledning vid olyckor och andra krissituationer men samråda med de närmast berörda vid beslut om åtgärder. 

Styrelsens förebyggande åtgärder

 • Inventera olycksrisker som kan vara relaterade till fastigheten och dess omgivning. Studieansvarig gör en årlig rond tillsammans med fastighetsskötaren och rapporterar till styrelsen. Däremellan informerar fastighetsskötaren styrelsen kontinuerligt risker som upptäcks.
 • Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter. 
 • Informera föreningsmedlemmar om föreningens krishantering. 

Krisgruppens arbetsgång

Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för övriga kontaktas per telefon. Denne sammankallar krisgruppen. Då krisgruppen sammankallas utdelas följande ansvarsområden: 

 • Krisgruppsledare: Tar ledningen i gruppen och organiserar arbetet. 
 • Informatör: Sammanställer fortlöpande rapport om händelseförloppet och ansvarar för att skriftligen informera styrelsen och berörda myndigheter samt bostadsrättsinnehavarna. 
 • Administratör: Ansvarar för aktuella telefonlistor och e-postadresser över involverade personer samt säkerställer att gruppens materiel och resurser finns tillgängliga och hålls i gott skick. 

Kontroller

 • Tillse att brandutrustning fungerar och att utrymningsvägar inte blockeras.
 • Kontrollera hjärtstartaren 
 • Kontrollera övriga säkerhetsrutiner och -anordningar. 
 • Inspektionerna ska protokollföras
 • Se över krisplanen årligen och uppdatera telefonnummer samt gå igenom vad personal och ledare behöver kunna. 
 • Gå igenom relevanta delar av krisplanen vid introduktion av nya medlemmar i krisgruppen.
 • Säkerställ att aktuell lista över föreningens medlemmar finns tillgänglig med adress, lägenhetsnummer och kontaktinformation.

Krishantering

 • Svårare olycka eller dödsfall
 • En person ansvarar för arbetsfördelning och utser: 
 • En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap)
 • Lämna inte den skadade ensam! 
 • En person larmar och möter även utryckningen.
  Följande uppgifter ska lämnas när du larmar:
  Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från? Vad har hänt? Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig? Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna? När hände det?  

Hjärtstopp

Hjärtstartare finns i mangelrummet i tvättstugan. Den instruerar samtidigt som du arbetar med den och den talar också om om du ska använda hjärtstartaren eller ej.

Samhällsfarlig smitta 

 • Kontakta vårdguiden 1177 för rådgivning. 
 • Enligt smittskyddslagen gäller skyldighet att kontakta läkare. 
 • Isolera och begränsa kontakt med person med symptom på smitta och andra som kan vara smittade. 
 • Lagstadgad skyldighet att följa direktiv från ansvarig läkare gäller.  

Brand

 • Vid brand larma brandkår via 112
 • Evakuera lägenhet och trapphus
 • Stäng dörrar.
 • Var beredd att möta Räddningstjänsten och visa

Föreningslokalen

Föreningslokalen är en naturlig knutpunkt för samordning och information om den går att använda. 

Vattenskada 

 • Stäng kranar och ventiler. 
 • Kontakta fastighetsskötaren för att stänga huvudledning. Om fastighetsskötaren inte nås – ring SOS Alarm 031-334 11 56.
 • Meddela förtroendeman som kontaktar försäkringsbolag
 • Vid skada på lägenhet och lösöre etc. kontaktar bostadsrättsinnehavaren sitt försäkringsbolag. 

Krig eller annan samhällskris

Krisgruppen organiserar arbetet för att skapa mesta möjliga trygghet i boendet genom att mobilisera goda krafter i föreningen, bidra till informationsspridning och särskilt fokusera behov hos boende som har svårt att tillgodose dessa på egen hand. 

Att tänka på som boende 

 • Installera brandvarnare om du inte redan gjort det. Byt batterier en gång om året. Saknar du brandvarnare kan du hämta en kostnadsfritt på expeditionen. Tänk på att det behövs flera brandvarnare i en större lägenhet.
 • Trappuppgångar och gångar på vind och i källare ska vara tomma för att hålla utrymningsvägar fria och minska risken för rökgasutveckling.
 • Kontakta fastighetsskötare, förtroendeman eller någon i styrelsen om du upptäcker något i vår boendemiljö som bör åtgärda för att minska risken för skador.
 • Undvik i möjligaste mån att köra bil in och parkera på gårdarna. Detta både för att minska risken för olyckor men också för att hålla gångar fria för räddningsfordon.
 • Tänk på att ha förnödenheter/utrustning så att ert hushåll klarar sig några dagar. På det viset kan myndigheternas resurser och även föreningens fokusera på dem som på grund av till exempel ålder och hälsa behöver hjälp från andra.
 • På Myndigheten för säkerhet och beredskap kan du läsa mer om hur du kan vara förberedd om kriget eller krisen kommer (msb.se). Vi rekommenderar att du åtminstone tar del av informationen i broschyren ”När krisen eller kriget kommer”.
 • Våra närmaste skyddsrum finns på Sjömansgatan 3, Vattugatan 5 och Paradisgatan 19. För dem som bor längst upp på Paradisgatan (delar av 27:an och 29:an är skyddsrummet på Bangatan 54-58 närmast. Alla skyddsrum finns på skyddsrumskartan www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Viktiga telefonnummer 

 • Larm – brådskande vård, polis, brand: 112
 • Förtroendeman: 070-311 55 12
 • Vid misstanke om gasläcka – ring 112 
 • SOS Alarm 031-334 11 56
 • Nationell krishanteringsinformation 113 13 
 • Larm om försvunnet barn 116 000 
 • Brandkåren – direktnummer 031-335 26 00 
 • Göteborgs Energi: 070-311 55 12
 • Jourhavande präst 112 
 • Kretslopp och vattens driftscentral 031-368 70 70 (numret kopplar vidare till SOS Alarm på kvällar och helger)

Krisinformation 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap msb.se