Vindsuppbyggnad

September 2014

På vindsfronten, lite nytt!

Vår entreprenör har lämnat övre gården och arbetar nu för fullt med vindsuppbyggnaden på nedre gården. Arbetet av etapp tre (25 I till och med O) är i full gång och i vecka 39 börjar de arbetet på den sista etappen (25 A till G, samt 25 P till R). 

Flera moment sker parallellt i byggprocessen. Några exempel på detta är att det samtidigt som lägenheter på plan tre besiktigas förbereds för element i de lägenheter som bygger upp på vinden. Vindsförråd i en etapp töms och rivs samtidigt som det är dags att göra hål för trappa i en annan etapp.

I samband med att vindsutbyggnaderna färdigställs kommer det även in pengar till föreningen i form av betalning av råvinden samt månadsavgift. Den fulla betalningen av själva vindsytan sker direkt efter slutbesiktning och areamätning. Månadsavgiften börjar betalas från den månad majoriteten i varje etapp har kunnat flytta tillbaka till sin lägenhet efter håltagning för trappa.

Ni är många som haft stort tålamod med det omak det innebär att tvingas ta hand om era saker på vinden, och många som får och fått vara utan dessa saker under en längre tid medan arbetet med vindarna pågår. Styrelsen, och vindssamordnaren, vill passa på att tacka er för ert tålamod.

 

Mars 2014

Vindar från väster 

Utifrån har den uppmärksamme betelbon lagt märke till lite lyftkranar och byggställningar. Den riktigt nyfikne har böjt på nacken och sett några nya fönster i taket på 27:an. Det syns inte så mycket utifrån, men i själva verket följs tidsplanen och redan i slutet av mars ser det ut som att de första flyttfåglarna kan sätta bo. Hela bygget på 27:an beräknas vara klart i mitten av april.

De flesta vindsförråden på 27:an är sedan någon månad tillbaka färdigbyggda, även om man inte kan komma åt sina förråd ännu då det fortfarande ett tag till är en byggarbetsplats. Vår entreprenör Skärgårdens Byggteknik har därför ännu inte bytt lås. Förrådens fasader är utformade som förut och det har satts in gemensam automatisk belysning i de allmänna utrymmena.

Arbetet med vindarna på 29:an sätter fart i början av april, men innan dess kommer vår entreprenör att påbörja bygget av vindsförråd på torkvinden på 29 B. De kommer inte att behöva något trapptorn när de bygger på 29:an, men däremot kommer två ingångar via vindsplanet göras. Den ena ingången har redan gjorts vid 29 B/C och den andra ingången kommer att läggas vid 29 H/I.

Som ni säkert lagt märke till parkerar de som arbetar med vindsbygget på 27:ans och 29:ans gård. Detta kommer de att göra under hela byggtiden. Det vill säga även när det börjar byggas på 25:an efter sommaren. Hela vindsbygget beräknas vara klart till årsskiftet 2014/2015.

Tillfälligt avbrott – av bredband, TV och fast telefoni kommer det att bli från och till i de huskroppar där det  byggs. Detta informeras det om fortlöpande i de trappuppgångar som berörs.

 

Januari 2014

Som några av er säkert redan lagt märke till så har flytten av vindsförråden på 27:an redan påbörjats. Fredagen den 10 januari kommer ett trapptorn ställas utanför 27 M och i vecka två kommer arbetet att påbörjas på 27:an. I början av februari beräknas de nya vindsförråden vara klara på 27:an och i april beräknas ombyggnaden på 27:an vara färdig.

I god tid innan det är dags för nästa etapp, 29:an, kommer berörda lägenhetsinnehavare få information om detta så att man kan börja packa sina saker på vindarna etc. 

 

September 2013

Frågorna kring planerna och arbetet med vindsförråden och flytt av dessa är många och nedan försöker vi besvara några av dessa.

När ska förråden flyttas, dvs. när ska en ev. vindsröjning vara klar?

Vi hoppas att själva arbetet med vindarna kommer igång på 27:an och 29:an i slutet av november/början av december. Exakt hur entreprenören kommer att arbeta och i vilken ordning de lägger upp arbetet vet vi först när vi valt och skrivit kontrakt med entreprenören. Det handlar t ex om huruvida de vill börja bygga klart en huskropp före de startar med nästa eller om de vill riva och bygga nya förråd på både 27:an och 29:an före de går ner i berörda lägenheter.

Vi tror att entreprenören kommer att vilja fortsätta bygga på 25:an så fort de gjort klart övre gården. Detta borde tidsmässigt kunna vara någon gång i mars-april.

Vår ambition är avtalet skall skrivas innan månadsskiftet oktober/november. Vi kommer att gå ut med exaktare information så fort vi vet mer. 

Vart ska våra saker vara under tiden? Kommer vi att få bärhjälp och liknande? När kan de nya förråden vara klara?

De som inte kan bära sina saker själva kommer att få hjälp med detta. Föreningen kommer att hyra in flyttgubbar som även står för förvaring av sakerna under den tid det tar innan de nya förråden i berörd trappuppgång är färdigbyggd.

Det kommer troligtvis även finnas tillgång till några förråd i Betel, dels nybyggda men även om det finns dem som har tomma förråd som kan användas under tiden. Vi håller på att inventera vindarna utifrån detta syfte.

Som tidigare nämnts så är det fortfarande mycket som kan ändras i tidsplanen, men vi tror inte att sakerna kommer att förvaras under längre tid än max sex veckor.

Exakt när förråden kommer att vara klara är, som sagt var, svårt att besvara då vi inte i dagsläget vet när byggstarten blir av eller hur entreprenören lägger upp arbetet.

Kommer storleken på vindsförråden att förändras? 

Storleken på förråden kommer att ändras. För vissa blir de större, för andra mindre och för några mer eller mindre oförändrade. Vi kommer att ge er en mer exakt beskrivning av varje enskilt förråd så småningom. Vi måste först se över ritningarna ytterligare en gång.

 

*****

 

Informationsmöte om vindsuppbyggnaden i Betels samlingslokal 22 augusti, 2013

Denna information är i stort sett den som gavs på mötet, men den är något uppdaterad.

Ett möte som framförallt riktade sig till alla boende i Betel som inte kommer att bygga upp på vinden. Ett möte med information om läget, tidsramar och vindsförråd.

Det förnyade bygglovet är snart iland. Ett antal offerter har begärts in och direkt när det är klart kommer avtal att skrivas med en entreprenör. Därefter kommer kontrakt att börja skrivas med uppbyggarna. I dags-läget är det 30 lägenhetsinnehavare som anmält intresse för att bygga upp. De är jämt fördelade över hela fastigheten.
Den totala ytan för vindsuppbyggnaden är knappt 800m2 om alla intresserade fullföljer.

Man kommer att börja bygga på 27an och därefter på 29an med start nu i höst. Byggstart på 25an blir under 2014. Vindarna på 27an är enklast att bygga och därför bäst att börja med medan 25an är svårast. Beräkningsvis kommer byggtiden för alla lägenhetsskal och nya vindsförråd att ta ca 1½ år. Bygget kommer att göras etappvis. Man kommer troligen att riva vindarna på en del av en huskropp per etapp. Allt på vindarna rivs, de nya lägenhetsskalen byggs upp och därefter byggs nya vindsförråd.
Föreningen ser över evakueringen och hur vi skall kunna ordna med bärhjälp och tillfälliga förråd under evakueringstiden. Om den tillfälliga förvaringen blir någonstans i Betel eller på annat ställe är ännu inte klart. Den tid som förråden kommer att vara evakuerade är troligen inte mer än sex veckor.

Som det ser ut idag är det stor skillnad på storleken på de förråd som medlemmarna har. De nya förråden kommer också. att variera i storlek men de kommer att vara mer lika i storlek. En del kommer att få något mindre förråd än idag medan andra kanske till och med får lite större. Några kommer att få låga förråd där bara ytterkanten har ståhöjd, men dessa förråd kommer å andra sidan ha en mycket större yta. I några få uppgångar  är det inte någon som kommer att bygga upp. I en del av dessa uppgångar kommer ändå vindsförråden att byggas om, men det är inte klart om det gäller alla uppgångar.

 

*****

 

Juni 2013

Våren 2007 lämnades en motion in till Brf Betels årsstämma angående möjligheten att bygga upp på vinden. Detta blev startskottet för den vindsuppbyggnad som snart kan bli verklighet. En vindsgrupp bildades för att utreda frågan och har arbetat med förberedelser och ansökningar för bygglov. Detta har skett i samarbete med arkitekt Sten Klang och Betels styrelse. Ärendet har handlagts i flera omgångar på Stadsbyggnadskontoret och sommaren 2012 fick vi klart med bygglovet.

Den vindsuppbyggnad som är planerad innebär att boende på tredje våningen skall få möjlighet att utöka sin boendeyta genom att bygga upp på vinden ovanför sin egen lägenhet. De som bygger upp blir av med sitt vindsförråd. Övriga boende får troligen sitt förråd flyttat.

Om inte utrymme finns för alla som vill bygga upp kommer lottning att ske.

Bygget måste påbörjas senast två år efter bygglovet och vara klart senast efter fem år.

En lägenhet får inte säljas efter det att vindsyta köpts loss och innan bygget är klart. I det fall en lägenhet måste säljas går optionen på vindsyta i första hand till annan intresserad granne.

Uppbyggnadsstarten:

Tidsplanen för uppbyggnaden har förskjutits något. Detta innebär bland annat att vi i nuläget inte vet exakt när vi börjar bygga, men vi siktar på att det påbörjas i slutet av 2013/början av 2014.

Den gemensamma byggramen av ”skalet”

De som bygger upp är bundna till att anlita samma entreprenör för bygget av vissa moment där det är extra viktigt att arbetet utförs professionellt och inte äventyrar fastigheten. Detta kommer att ske under kontroll av en projektledare. Genom att alla som bygger anpassar byggtakten av ”skalet” till en entreprenör begränsas även byggtiden för alla boende i Betel.

Vad som exakt kommer att ingå i skalet är fortfarande inte helt bestämt, men isättning av fönster, lägenhetsisolerande väggar, takkonstruktion och schakter mellan bostadsplanen kommer att ingå. Innehållet kommer att diskuteras med den projektledare som kommer att företräda föreningen gentemot entreprenören och fastställs efter sommaren.

Avtalet mellan föreningen och de som ska bygga upp

Avtalet kommer skrivas på efter sommaren. Om detta blir i augusti eller september vet vi inte i dagsläget.